banner1013
x

GÜVENLİ HAYAT, GÜVENLİ İSKELE PROJESİ AÇILIŞ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

İskele Kalıp Sanayicileri Derneği (İKSD) tarafından yürütülen Safe Scaffolding for Safe Li-fe”/ “Güvenli Hayat, Güvenli İskele” projesi açılış toplantısı, 24 Mart Çarşamba tarihinde kamu yönetici ve temsilcileri, STK yöneticileri, akademisyenler ve sektörel basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşti.

GÜVENLİ HAYAT, GÜVENLİ İSKELE PROJESİ AÇILIŞ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ
EndüstrideAra4

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği kapsamında geliştirilen Katılım Öncesi Mali Yar-dım Aracı (IPA-Instrument for Pre Accession)’nın “İstihdam, Eğitim, Sosyal Politikalar” bileşeni altında İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı (IOHS) uygulanmaktadır.  Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen söz konusu hibe programı, Sözleşme Ma-kamı olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı (İKGPRO) tarafından yürütülmekte ve izlenmektedir. Programın Operasyon Faydalanı-cısı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM)’dür. Program kapsamında İskele Kalıp Sanayicileri Derneği (İKSD) tarafından yürütülen Safe Scaffolding for Safe Life projesi, iş sağlığı ve güvenliğinin artmasına sağlayacağı katkı sebebiy-le oldukça önemli. Toplam bütçesi 171.763,20 Avro olan projenin bu tutarının 31.501,37 Avro’luk kısmını İKSD‘nin eş finansman katkısı oluşturuyor.  

1 Şubat 2021 tarihi itibariyle faaliyete geçen Safe Scaffolding for Safe Life projesinin genel amacı; inşaat sektöründe güvenli iskele kullanımı özelinde iş sağlığı ve güvenliği koşullarını iyileştirmek ve konuyla ilgili tüm paydaşların bilgi ve farkındalığını arttırmaktır. Bu genel amaç doğrultusunda; he-def grupların bulunduğu iş yerlerinde güvenli işyeri kültürü oluşturmak, inşaat firmalarının iskele güvenliği ve buna bağlı iş kazalarının önlenmesi konusunda kapasitelerini arttırmak özel amaçlardır. Bu çerçevede çalışılacak birincil hedef gruplar; sektörde çalışan işçiler, işverenler ve bu grupların diğer aile bireyleridir. İkincil hedef gruplar ise üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğrenimine devam eden üniversite öğrencileri, sektöre ara eleman yetiştiren meslek lisesi öğrencileri, eğitimcileri ile sek-törde faaliyet gösteren STK’lar, meslek kuruluşları ve şirketlerin yöneticileridir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG) KOŞULLARININ İYİLEŞTİRİLMESİNE KATKI SAĞLAYACAK

“Safe Scaffolding for Safe Life”/ “Güvenli Hayat, Güvenli İskele” projesi açılış toplantısı 24 Mart Çarşamba tarihinde kamu yönetici ve temsilcileri, STK yöneticileri, akademisyenler ve sektörel basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşti. İKSD Genel Sekreteri/Proje Koordinatörü Akın Alıkçıoğ-lu’nun moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda açılış konuşmasını İKSD Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Tüfekçi gerçekleştirdi. Tüfekçi yaptığı konuşmada, projenin ülkemize iş sağlığı ve güvenliği (İSG) koşullarının iyileştirilmesine yönelik sağlayacağı katkılara değinerek öneminin altını çizdi.  Toplantıda projeyle ilgili tebriklerini ve temennilerini belirten AB Türkiye Delegasyonu Sosyal Poli-tikalardan Sorumlu Sektör Yöneticisi Mehmet Caner Demir, hibe programının ve bu projenin önemi-ni, ayrıca Avrupa Birliği’nin İSG’ye verdiği önemi vurguladı.

“PROJENİN SAĞLAYACAĞI KATKILARLA YAŞANACAK İŞ KAZALARI ÖNLENE-CEKTİR”

Son yıllarda ülkemizde İSG koşullarının iyileştirilmesine yönelik önemli gelişmelerin yaşandığını belirten AÇSHB, İSGGM Genel Müdür Yardımcısı Furkan Yıldız, ayrıca ülkemizde inşaat sektörü ve İSG ile ilgili bazı sayısal verileri paylaşarak konunun önemini vurguladı. Alınması gereken önlem-lerin aslında çok basit önlemler olduğunun dile getiren Yıldız, bu projenin de sağlayacağı katkılarla beraber toplumun bilinç ve farkındalık düzeyinin artırılarak yaşanacak iş kazalarının önlenebileceği-nin altını çizdi. Proje, ülkeye sağlayacağı katkıların iş kazalarının önlenmesine yönelik umut ışığı yakacak önemli adımlardan biri olarak görülüyor. 

İKSD Genel Sekreteri/Proje Koordinatörü Akın Alıkçıoğlu ise yaptığı konuşmada, proje ile ulaşılması hedeflenen amaçlar, proje bilgileri ve bu proje kapsamında gerçekleşmesi planlanan faaliyetler hakkında sunum gerçekleştirerek katılımcıları projenin detayları hakkında bilgilendirdi. 

Proje danışma kurulu üyeleri proje ile ilgili görüş, öneri ve temennilerini paylaşarak, projenin ülkede İSG koşullarının iyileştirilmesi, bu konuda bilinç ve farkındalığın artırılmasına yönelik önemli bir adım olduğunu ifade ederek, proje süresince sağlayacakları katkı ve destekler hakkında bilgi verdi. 
Toplantı bitiminde sektörel basın mensuplarının proje ile ilgili soruları İKSD Yönetim Kurulu Üyele-ri tarafından yanıtlanarak, proje ve proje süreçleri hakkında detay bilgi verildi. 

YORUM EKLE

Aldağ

Bestherm

Dergiler