ERP uyarlama sürecinin uzunluğunu; yetkinlik, tecrübe ve vizyonerlik belirler

ERP uyarlama sürecinin uzunluğunu; yetkinlik, tecrübe ve vizyonerlik belirler

ERP uyarlama sürecinin uzunluğunu; yetkinlik, tecrübe ve vizyonerlik belirler
Satınalma Zirvesi

Model Business Solutions Genel Müdürü Atila Zeybek:
ERP yazılımlarının kurulumu çok kısadır ama bir şirkete uyarlaması görece olarak uzundur. Bu sürenin uzun olmasının pek çok sebebi vardır. Uyarlama sürecinde kendisinde ERP uyarlanacak şirketin üst yönetimi, o şirketin çalışanları ve ERP tedarikçisi şirket olmak üzere üç taraf rol almaktadır. Bu üç tarafın yetkinlik, tecrübe ve vizyonerliği bu sürecin ne kadar süreceğini belirleyen en temel unsurlardır.

ERP kullanan kurumlar şu avantajlara sahip oluyor:
• Kurum içindeki finansal bilgilerin entegrasyonu: Tüm departmanlarda oluşan finansal bilgilerin tek bir çatı altında takip ve kontrol edilebilmesi
• Müşteri siparişlerinin alınışından, üretim ve teslimine kadar olan sürecin entegrasyonu sayesinde satış, satınalma, üretim ve sevkıyat departmanlarının koordinasyonu
• İmalat süreçlerinin standartlaştırılması ve hızlandırılması
• Atıl stok miktarının azaltılması, böylece maliyetlerin azaltılması
• İnsan kaynakları bilgilerinin standartlaştırılması
• İş süreçlerinde iyileşme
• Fonksiyonel iş süreçleri arasında koordinasyon
• Operasyonel kararlarda iyileşme ve veriye kolay ulaşım
• BT altyapısının tek sistem altında toplanması ve veriye kolay ulaşım
• İş sistemlerini basitleştirmek ve standartlaştırmak
• Eskimiş ve her biri bağımsız çalışan sistemleri yenileyip entegre etmek
• Tüm kurumda kullanımı kolaylaştıracak tutarlı, mantıklı ve ortak arayüz
• İşletme maliyetlerinde azalma beklentisi
• Arka planda yürütülen işlemlerin otomasyonu
• Stratejik kararlarda iyileşme beklentisi
• Coğrafi olarak birbirinden uzak birimler arası koordinasyonu sağlamak
• Müşteriler ve tedarikçilerle olan iletişimi güçlendirmek
• İş süreçlerine müşterinin katkısının artırılması
• Etkin bir e-ticaret altyapısı kurmak
• Departmanlar arasında sıkı bir iletişim altyapısı ve bu sayede birbirlerinden bağımsız değil birlikte hareket etmek

Model tarafından yaratılan ve Türkiye’de geliştirilmiş ilk açık kaynak kodlu ERP olma özelliğini taşıyan Enterprise Model, gerçek anlamda başarı odaklı bir danışman ekibi tarafından uyarlanıyor. Enterprise Model’ın fonksiyonel zenginliğinin, çağın sürekli değişen modern koşullarına ve piyasa beklentilerine göre şekillendirilmesi çalışmaları aralıksız devam ediyor. En büyük farkımız, uyarlama faaliyetleri esnasında hissediliyor. Müşterilerine alışılagelmişin dışında bir uyarlama hizmeti sunan Model, hem geliştirici, hem uyarlamacı bir şirket olarak benzersiz bir sentezle müşterilerine gerçek manada bir ERP hizmeti sunuyor. Model, ERP çözümüyle, işletmelere, uyarlama sonrasında, tüm iç ve dış ticari işlemlerini, yeni sinir sistemleri haline gelen ERP ile yönetme imkanı veriyor. Organizasyonel verimliliğin yanında, sipariş, ürün, ürün grubu, yönetim birimi bazında gerçekleşen maliyetlerin, gelir-gider kalemlerinin pivot analizleri sonucunda, maliyetlerin doğru takibi ve stratejik analizler ile doğru kararların alınmasını sağlıyor. Enterprise Model, web arayüzlü müşteri ilişkileri yönetimi modülü, kalite kontrol yönetimi, satınalma-satış teklif talepleri ve değerlendirmeleri, onay akışları, bakım onarım yönetimi, insan kaynakları yönetimi, hazine yönetimi, yönetim bilgi sistemi, kaba kapasite planlama ve ileri seviye çizelgeleme modülleriyle, benzersiz bir bütünleşik çözüm sunuyor.

“ERP PROJELERİNE AYRILACAK BÜTÇEYİ ARTTIRMAK UYARLAMA SÜRECİNİ KISALTIR”
Pahalılık göreceli bir kavram olduğu için somut bilgiye dayalı bir yargıya varmak daha doğru olacaktır. Yurtdışındaki ERP uyarlamalarından örnekler alınarak yapılan bir araştırmada ERP’nin toplam sahip olma maliyetinin bir şirketin yıllık cirosunun %9’una denk geldiği gibi bir istatistik elde edilmiş. Ancak durumun Türkiye’de çok farklı olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda yapılmış bir araştırma olmamakla beraber bu istatistiksel değerin ortalamada %1’lerden bile az olduğu kabul edilebilir. Şirketlerin ERP projelerine ayıracakları bütçeyi arttırmaları uyarlama sürecini kısaltacak aynı zamanda bu sürecin en kaliteli ve verimli şekilde ele alınmasına yardımcı olacaktır.

Diğer taraftan başta ucuz olan ürünler sonradan çok pahalıya gelebiliyor. Özellikle ERP projeleri çok değişik nedenlerden ötürü zaman, kapsam ve bütçe açısından plana uyumluluğu az olan projelerdir. Bu özelliği göz önünde bulundurarak plan yapmak gerekir.

“Pahalı yazılım daha iyidir” sadece bir önyargıdan ibaret. Aslında ERP seçim süreci içerisinde ‘iyi’ yazılımın ne olduğuna şirketler kendileri karar vermeliler. Bunun için kendi seçim kriterlerini oluşturmalılar. Bu kriterlere uyan yazılımlar içerisinde bütçeleri kendilerine en uygun olanı seçmeliler. Bu şekildeki titiz bir ERP seçim yaklaşımı sayesinde, bazen pahalı bir üründe var olan ama aslında hiçbir zaman kullanılmayacak pek çok fonksiyona para ödemek yerine, kapsamı şirkete daha yakın olan bir çözüme yönelmenin avantajı ortaya çıkabilir.

UYARLAMA SÜRECİNDE 3 TARAF DA ETKİN ROL OYNAR
ERP yazılımlarının kurulumu çok kısadır ama bir şirkete uyarlaması görece olarak uzundur. Bu sürenin uzun olmasının pek çok sebebi vardır. Uyarlama sürecinde kendisinde ERP uyarlanacak şirketin üst yönetimi, o şirketin çalışanları ve ERP tedarikçisi şirket olmak üzere üç taraf rol almaktadır. Bu üç tarafın yetkinlik, tecrübe ve vizyonerliği bu sürecin ne kadar süreceğini belirleyen en temel unsurlardır.

“ERP’NİN İŞLETMELERİN SİNİR SİSTEMİ ANLAMINA GELDİÐİNİ FARK EDEMEMEK BAŞARISIZLIÐIN EN BÜYÜK NEDENİ”
ERP projelerinin başarıya ulaşma oranı, ülkemizde yurtdışına kıyasla biraz daha düşüktür. Bunun en büyük nedeni, temel ihtiyaç analizinin iyi belirlenememesi, yönetici seviyesindeki kişilerin ERP disiplinini ticari program ile karıştırmaları ve ERP’nin işletmelerinin sinir sistemi anlamına geldiğini fark edememeleridir. İşletmelerde, organizasyonların kurumsallaşması ile kurumsal disiplin uygulamalarına geçiş aynı anda hedeflenmektedir. Bu yaklaşım yöneticiler, kullanıcılar ve uyarlayıcı firma için, ERP uyarlama süreçlerini zorlaştırmaktadır. Firmalar programı alırken ne beklediklerini tam olarak ortaya koyamamaktadır. Analiz yapılırken istekler net olarak belirtilmediği için, sonrasında karşılıklı birçok sıkıntı yaşanabilmektedir. İşletmeler kurumsallaşma faaliyetlerini takip eden bir ERP uyarlama sürecini hedeflemelidir. Böylece, ERP üzerinde takip edilecek iş süreçleri ve bu süreçlerden beklenen çıktılar daha net olacak ve uyarlama esnasında zaman kaybı minimuma inecektir.

ERP YATIRIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
ERP alırken dikkat edilmesi gereken hususları başlıklar halinde şu şekilde sıralayabiliriz:
• Öncelikle ERP altyapısının, işletme yönetimindeki stratejik önemi üzerine araştırma yapılmalı ve bu önemi yansıtan bir proje bütçesi planlanmalıdır.
• ERP ihtiyacı test edilmelidir. Bunun için şu kontrol listesi faydalı olabilir:
- Hızlı ve kontrol edilemeyen büyüme
- Kurumun gerçek finansal performansının bilinememesi
- Bilinmeyen ya da yanlış işçi maliyetleri
- Stokların üretim ihtiyaçlarını tutarlı bir şekilde karşılayamaması
- Önemli bilgilerin elde edilmesi için uzun çabalar harcanması
- Müşterilerde yanlış beklentiler oluşturulması
- Teslim tarihlerinin sürekli gecikmesi
- Operasyonel performansın bilinememesi
- Mevcut sistemin gelişimi engellemesi
- Üretim gereksinimlerinin herhangi bir doğruluk seviyesinde belirlenememesi
• ERP proje seçim ekibi oluşturulmalı ve bu ekibin bünyesinde kurumun işleyişine hakim üyeler bulunmalıdır.
• Kurum içindeki tüm kaynaklar analiz edilmelidir: personel, teknoloji, iş akışları, performans ölçümleri. Seçim sürecinde en etkili olacak fonksiyonel ve teknik kriterler belirlenmelidir.
• Anahtar teslimi bir çözüm mü, yoksa sabit bir lisans bedeli ve akabinde gerçekleştikçe uyarlama bedeli şeklinde mi bir teklif beklenildiğine karar verilmelidir. Başarısızlık riski yüksek ve gizli maliyetler içeren düşük tekliflerden kaçınılmalıdır. Sonuçta, toplam sahip olma maliyeti hesaplanmalıdır.
• Mevcut donanım ve işletim sistemi altyapısının durumu gözden geçirilmeli ve buradaki yenileme ihtiyaçlarının maliyeti dikkate alınmalıdır.
• ERP projesinin işletme var oldukça devam edecek bir proje olduğu, ilk canlı kullanıma geçişten sonra da tedarikçi firma ile lisans veya proje bedeli üzerinden belirli bir yüzde ile yıllık bakım/destek anlaşması yapılmasının faydalı olacağı unutulmamalıdır.
• Daha fikir aşamasından başlayarak ERP projesi ile ilgili kurum içi iletişime büyük önem verilmelidir. Özellikle kullanıcıların, bilgileri fısıltı gazetelerinden değil, bilhassa yönetimden almaları sağlanmalıdır.
• Uzun listeye aldığınız tedarikçiler gerekli fonksiyon kriterlerine göre elendikten sonra kısa liste 2-3 firmaya düşürülmelidir.
• Bu firmalardan demo talep edilmeli ve demolar esnasında, tedarikçi firma danışman ekibinin iş süreçleri hakkındaki bilgi seviyesini sınayacak şekilde sorular sorulmalıdır.
• Güçlü referanslar aranmalı ve mutlaka yerinde referans ziyaretleri yapılmalıdır.
• Eğer fonksiyon listesinde varsa, ufak geliştirme taleplerinde bulunulmalıdır.

“UYARLAMA ESNEKLİÐİNE, KULLANIM VE ÖÐRENİM KOLAYLIÐINA SAHİP, AÇIK KAYNAK KODLU ERP ÇÖZÜMLERİNE İHTİYAÇ ARTIYOR”
Türkiye’de ERP pazarının büyüklüğünün, 2000 yılında 20 milyon dolar, 2002’de 25 milyon dolar civarında olduğu, 2008 yılında ise 60-80 milyon dolar civarına eriştiği tahmin ediliyor. ERP pazarının her yıl yaklaşık yüzde 15 civarında büyüme potansiyeli olduğu gözleniyor. Son dönemde özellikle KOBİ’lerin ERP yazılımlarının faydalarını keşfetmeye başlaması ve henüz bu farkındalıkta olup ERP kullanmaya başlamamış pek çok KOBİ’nin bulunması, Türkiye ERP pazarının hâlâ büyüme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.

Uyarlama esnekliğine, kullanım ve öğrenim kolaylığına sahip, sağlam bir altyapı üzerinde çalışan ve tecrübeli bir ekip tarafından desteklenen; müşteri ilişkileri yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, operasyonel planlama, dış uygulamalarla entegrasyon ve esnek veri analizi araçlarına sahip, açık kaynak kodlu ERP çözümlerine ihtiyaç artıyor. Peş peşe yaşanan krizlerin kontrolü, iç ve dış operasyonların kontrol ve denetimi, stok yönetimi, maliyet, kârlılık ve stratejik karar destek altyapılarının önemi konusunda işletme yöneticilerimizi daha hızlı bilinçlendirdiğinden, ERP kullanım oranının artacağını söyleyebiliriz.

Türkiye’deki ERP potansiyelini canlandırabilmek için üniversitelerimize, sektörümüzdeki sivil toplum kuruluşlarımıza, odalara, devlet kurumlarımıza ve ulusal yazılım sanayimizin iddialı kuruluşlarına önemli görevler düşüyor. Bir yandan, işletme yöneticilerimizin ve yönetici adaylarımızın kurumsal disiplin bilincini geliştirmeli, bir yandan da çok sayıda başarı hikayesi yaratmalıyız.

“İKİNCİ TEYDEB AR-GE PROJEMİZ ÜZERİNDE YOÐUN ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ”
Son birkaç yıldır yaşanan durgunluğun ardından küresel krizin derinleşmesiyle birlikte, KOBİ’lerimiz, kurumsal disiplin projelerini erteleme eğilimi sergilemektedirler. Buna rağmen, bir taraftan büyük ölçekli müşterilerimize yerinde destek ve özel proje hizmeti verirken, devam etmekte olduğumuz projelerin yanında, azalan iş hacmi ve düşen maliyetler nedeniyle bu dönemi en uygun ERP dönemi olarak gören bilinçli işletmelerimizle yeni ERP projelerine başladık. 2007 yılında başladığımız ve 2009’da bitirmeyi hedeflediğimiz ikinci TEYDEB Ar-Ge projemiz üzerinde yoğun bir şekilde çalışırken de iç eğitim, tanıtım, satış ve pazarlama faaliyetlerimize ağırlık verdik. 


HABERİN DEVAMI İÇİN AŞAÐIDAKİ LİNKLERİ TIKLAYINIZ:

KOBİ’ler IAS’nin Canias KOBİ ERP ürünü ile hızla hedeflerine ulaşacak

Durmazlar, iş süreçlerinin verimliliği için IFS’e güveniyor

Türkiye ERP pazarı yılda yüzde 10 büyüyor

Danışmanlar ile şirket proje sorumlularının etkileşimli çalışması başarıda önemli rol oynuyor

İnternet üzerinden kiralanarak kullanılabilen RedCode, maliyetleri en aza indiriyor

Efektif ve proaktif bir çalışma düzeni, yazılımın hayata geçişini kolaylaştırıyor

Marmara Nükleer Tıp bilgi altyapısını Model Business Solutions işbirliğiyle yeniledi

Workcube uçtan uca kurumsal yüzde 100 Web tabanlı bir bilgi sistemi

ERP uyarlama sürecinin uzunluğunu; yetkinlik, tecrübe ve vizyonerlik belirler

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2009, 21:08
YORUM EKLE

ST Endüstri Radyo

ST Endüstri Radyo

Dergiler
Partnerler