Kesme Sıvısı Uygulamasının Avantajları

Kesme Sıvısı Uygulamasının Avantajları

Kesme Sıvısı Uygulamasının Avantajları
Satınalma Zirvesi

Kesimler ve kanallar ne kadar derinse, giderekdaha da önemli hale gelen yüksek performans, güvenli uygulama ve kaliteli parçaözelliklerinin bir araya getirilmesini garanti etmek için yüksek basınçlı birkesme sıvısına (HPC) olan ihtiyaç da o kadar yüksektir.

 

Günümüzdeki işlemeçalışmalarında, üretimin sorunsuz şekilde sürdürülmesini sağlamak içinverimlilik ve güvenilirlik hayati önem taşır. En yaygın gerçekleştirilenuygulamalardan olan kesme ve kanal açma sırasında operasyonel risk sözkonusudur ve bu riskin ortadan kaldırılması için HPC'deki gelişmelerden büyükölçüde yararlanılabilir. Uygulama zorlukları kesme ve kanal açma çalışmalarısırasında bir performans artırıcı olarak yüksek basınçlı kesme sıvısınınkullanılmasındaki uygulama zorluklarının üstesinden bir dizi teknolojikgelişmeyle gelinebilmektedir. Bu çalışmalara yönelik olarak yeni geliştirilentakımlar üzerinde, kesme sıvısının alanlara ve girintilere doğru şekildeyerleşmesini amaçlayan ve dolayısıyla işlemede gerçek bir fark yaratarakrisklerin en aza indirilmesini sağlayan jet nozülleri yer alır. Basınç altında paralel ve tabakalı bir jet uygulamasınınkorunması, kesme sıvısı nozülden çıkarken kritik önem taşır. Jet, talaş vetakım arasındaki makaslama düzlemi açısı ve temas uzunluğu değerlerine olumluetki etmeli, soğutma etkisi yapmalı ve gerektiğinde yağlama sağlamalıdır. Bunusağlamak için kesme sıvısının tüm tezgah, tutucu ve takım arabirimlerinde yeterinceyüksek hacimde ve basınçta uygulanması son derede zahmetsizcegerçekleştirilebilir. Takım değiştirme ve kesme sıvısı beslemesini bağlama uzunsürmemelidir.

 

KESME VE KANALAÇMA ÇALIŞMALARI

Potansiyelavantajlardan yararlanabilmek amacıyla yüksek basınçlı kesme sıvısınınuygulanması sırasında tipik zorlukların yaşandığı bir alandır. Örneğin; planlanmamış durmaların ve takım kırılmalarınınönüne geçmek için yeterli talaş kontrolü sağlanmalıdır. Özellikle daha derinkesiklerin olduğu kesme (dilimleme) çalışmaları sırasında uzun ve şeritbiçiminde talaşlar oluşabilir ve bunlar takımın etrafına dolanarak talaşkonveyörüne sıkışıp planlanmayan durmalara neden olabilir. Talaşların biçim ve genişlik özellikleri düzgün değilse takımınkestiği kanallara sıkışmaları söz konusu olabilir. Bu durumda yalnızca yüksekyüklenme oluşmakla kalmaz aynı zamanda uygulamanın güvenilirliği ortadan kalkarve yetersiz yüzey kalitesi elde edilir.

Bir yağlama maddesi olarak kesme sıvısı, kesme (dilimleme) uygulamalarındada önemlidir. Uzun talaş oluşturan malzemelerin kesilmesi sırasında, kesmesıvısının yağlama etkisi olmadan kullanılması genel olarak tavsiye edilmez.Uzun, ince kesme (dilimleme) takımı bir iş parçasının içine derin şekildegirmişken, yeterli kesme sıvısının etkin bir jet uygulaması ile en çok ihtiyaçduyulan alan olan kesme bölgesine erişmesi için gerekli önlemlerin alınmasıönemlidir. Geleneksel olarak iyi bir kesme sıvısı ayarı söz konusu olsa bile,kesme sıvısının büyük bölümü kaçınılmaz şekilde oluşan talaş nedeniyle blokeolacaktır. Bu nedenle kesme sıvısı jeti uygulaması kritik önem taşır.

HPC kesme sıvısı önlemi, özellikle kesme hızının kesilen baradaki kesitinortasına doğru yavaşlaması sırasında talaş yığılmasının önlenmesine yardımcıolmak için de gereklidir. Bu, tezgah fener mili hızı sınırına ulaştığında sözkonusu olur. Bara beslemeli tezgahlarda, bara besleyici ekipmanı ve uzunbaralar için tezgahın kendisindekinden daha düşük bir mil hızı sınırı gerekir.Kesme hızı tavsiye edilen değerin belirli bir seviyede altına düştüğünde,birçok malzemede kesici kenara malzeme kaynaklanması olmaya ve talaş yığılmasıoluşmaya başlar.

 

COROCUTQD

Yeni geliştirilen uçlar,rijit bağlama, yeni takım laması tasarımı ve malzeme özellikleri ile dilimlemeuygulamaları ve derin kanallar için daha çok sayıda ve daha iyi olanaklarsunarken, ayrıca etkili bir HPC kesme sıvısı beslemesinin de yapılmasınıgaranti eder. Bara beslemesi kullanan üreticiler için yüksek talaş kontrolününve uzun süreli güvenilir bir takım ömrünün sağlandığı proses güvenliği verimlibir üretimin anahtarıdır. Bu ihtiyaçları karşılamak için QD sisteminde güçlütakımlar, rijit bağlamalı uçlar ve tak-çalıştır kesme sıvısı beslemesi biraraya getiriliyor.

Ayrıca kenar üstü ve altıkesme sıvısı beslemesi birleştirilerek çok daha iyi bir talaş kontrolüsağlanıyor. Bu özellikler sıcaklığın kesici kenarda düşük seviyelerde kalmasınısağlayarak takımda daha az aşınmanın oluşmasını, daha yüksek ve dengeli birperformansın elde edilmesini ve aynı zamanda kanaldan etkin talaş tahliyesiningerçekleştirilmesini sağlar. Raylı kesici uç yuvası ile stabil, hassas kesiciuç pozisyonu. HPC özelliklerinin yer aldığı bu takım sistemi, çapı 38 mm veüzeri olan baraların kullanıldığı bara beslemeli tezgahlar ve bara çaplarının32 mm'nin üzerinde olduğu kayar başlıklı tezgahlar için geliştirilmiştir.

Günümüzün modern, derin kanallı kesme (dilimleme) takımı sistemlerindeüstün ve yüksek hassasiyetli kesme sıvısı uygulamalarının gerçekleştirilmesigereklidir. Burada, iki yöne doğru hassas şekilde hedeflenmiş olan ve yüksekbasınçlı, tabakalı (laminar) kesme sıvısı jetleri uygulayan yüksek teknolojilinozüllerin bulunması gerekir: Üstten kesici ucun talaş oluşturan yüzüne vealtta takım ve malzeme arasında yağlama gerçekleştirmek için boşluk tarafıboyunca. Uçlarda, kesme sıvısının ve yağlama maddesinin kesici kenar ve talaşoluşturan parça üzerinde doğru yere ulaşmasını garanti etmek için geometrininbir parçası olarak özel geliştirilmiş bir kanal mevcuttur. Kullanıcı dostu biruygulama sunmak ve kesme sıvısı bağlantısı için tüplere veya hortumlara gerekbırakmamak için takımlar, tezgah üzerindeki kesme sıvısı beslemesine özeladaptörler ile bağlanmıştır. Kesme baraları ayrıca doğru kesme sıvısı beslemesikorunurken optimum takım kullanma mesafesinin elde edileceği şekilde deayarlanabilir.

Kesme sıvısı veya yağlama maddesi; kesici kenardaki sürtünmeyi, takımdakive iş parçasındaki, takım sapındaki ve kurulumundaki ısınmayı en aza indirmekiçin değişimli olarak kullanılır ve aynı zamanda tezgahı temiz ve yağlanmıştutarak pas oluşumunu önler ve talaş taşıma gerçekleştirir. Üstten ve alttankesme sıvısı uygulaması ile kullanılabilen tüm CoroCut QD takımları ile farklımalzemelere uyacak çeşitli etkiler ve avantajlar elde edilebilir. Farklı kesmesıvısı maddeleri, emülsiyon veya yağ farklı sonuçlar verir: Yağın yağlamaetkisi emülsiyondan daha yüksek ancak soğutma etkisi emülsiyondan dahadüşüktür.

 

DAHA KÜÇÜK İŞLEMETARAFINDA

CoroCutXS kayar başlıklı tezgahlarda hassas işleme için teğetsel olarak monte edilmişbir sistemdir. Sistem, düşük hızlarda çok keskin kesme kenarlarının en iyiperformansı gösterdiği dıştan kesme (dilimleme), kanal açma, tornalama, geri tornalamave diş çekme uygulamaları için kullanılır. Sistemin avantajları arasında yüksekhassaslık, kolay indeksleme, kesici uç genişliği çeşitliliği yer alır ve küçükçaplarda içten kanal açma için idealdir-ayrıca modern yüksek basınçlı kesmesıvısı uygulaması ile kullanılabilir.

QS takım sapları HPC ile çeşitli şekillerdekolaylıkla bağlanabilir: VDI veya Coromant Capto gibi bir adaptöre monteli. QSadaptörleri ve takımları, gerekli olması ve sağlanması halinde 150 bar'a kadarkesme sıvısı basıncı ile kullanılabilir. Dikdörtgen kesit saplı takımtaretleri, VDI yıldız ve alın taretleri, Coromant Capto, HSK-T gibi en yaygınkullanılan tezgah arabirimleri için bağlantılar mevcuttur. Farklı tezgahmarkaları ve tipleri için özel bağlama üniteleri mevcuttur.

Alına kanal açma söz konusu olduğunda, yüksek basınçlı kesme sıvısınıntalaş kontrolü ve tahliyesi üzerindeki etkisi son derece net ve pozitiftir. Buetki basınç değeri 70 bar veya üzerinde olduğunda elde edilir. Talaşkontrolü/kırımı, genellikle alına kanal açma sırasında çözülmesi gereken büyükbir sorundur ve HPC sayesinde birçok malzemede bu sorunun üstesinden kolaylıklagelinir.

 

KESME SIVISININALTTA VEYA ÜSTTEN BESLENMESİ VEYA HER İKİSİ?

Tezgahtaki işlemekoşullarına bağlı olarak, takım içi kesme sıvısı beslemesinin kesme kenarınınüstünden veya altından yapılmasını tercih edebilirsiniz. Birçok durumda,ikisinin bir arada gerçekleştirilmesi ideal olanıdır. Üstten kesme sıvısı talaşkontrolünü iyileştirir, bu da takım ömrünün uzaması ve tezgahta daha nadirdurma yaşanması anlamına gelir. Kesme sıvısının üstten uygulanması aynı zamandakenar birikmelerini de azaltır. Alttan kesme sıvısı uygulaması, sürtünmeyleoluşan sıcaklığı düşürür, serbest yüzey aşınmasını azaltır ve talaş tahliyesinekatkıda bulunur.

Kesme bölgesindekisıcaklığın daha düşük olması daha yumuşak ve daha sağlam kesici uçkalitelerinin kullanılmasına olanak vererek takım ömrünün ve kesme değerlerininkorunmasını ve hatta bazen de iyileştirilmesini sağlar. Ayrıca dahaöngörülebilir bir takım ömrünün ve daha güvenli bir işleme prosesinin elde edilmesine de zeminhazırlar. Kesme sıvısının alttan uygulanması, sıcaklığın genellikle olumsuz biretken olduğu uzun kesimlerde, derin kanallarda avantajlıdır.

Basınç altındauygulanan kesme sıvıları, işlenen parçanın malzemesine bağlı olarak farklıetkiler gösterir. HPC ile en yüksek etki, bazı paslanmaz çelikler, titanyum veısıl dirençli süper alaşımlar gibi ısıl iletkenliği düşük malzemeler işlenirkenelde edilir. HPC ayrıca düşük karbonlu çelikler, alüminyum ve duplex paslanmazçelikler gibi bulaşma eğilimi gösteren malzemeler de büyük etkiye sahiptir.

 

SONUÇ

HPC'nin kesmesıvısı ve yağlama maddesi olarak kullanılmasının kesme ve kanal açmada prosesgüvenliğine büyük etkisi bulunmaktadır. Doğru uygulanırsa kesme bölgesindekisıcaklığı azaltır ve talaş tahliyesini iyileştirir. Kesme ve kanal açma içingeleneksel olarak dıştan kesme sıvısı uygulandığında, özellikle derinkanalların işlenmesi sırasında kanala gerçekten giren kesme sıvısı miktarı çok düşüktürve bu nedenle etkisi de azdır. Nitelikli, yüksek hassaslıktaki bir basınçlıkesme sıvısı uygulaması ile kesme sıvısı jetleri derin kanallarda bile kesicikenara uygun şekilde erişir.

Takım içindenmodern HPC uygulaması ile sağlanan standart avantajlar şunlardır:

- Yüksek kesmedeğerleri veya daha çok kesici uç kalitesi kullanımı

- İyi talaşkontrolü ve tutarlı yüzey kalitesi

- Daha uzun takımömrü

- Kısa süredekolay takım değiştirme ve kurulum.

HPC uygulamasında dikkate alınması gereken bazı sorunlar söz konusuolabilir; ancak modern tezgah teknolojilerinde 70 bar kesme sıvısı basıncıgenellikle standart değerdir veya opsiyonel olarak kullanılır ve kesmesıvılarının yeni teknoloji ile birlikte çok daha iyi şekilde kullanılmasınısağlayarak önemli bir performans iyileştirici görevi görür. Dolayısıyla buradakesme sıvısı kullanımının maliyetleri de olumlu değerlendirilmelidir.


SANDVIKCOROMANT

Sandvik Coromant, talaşlı imalat sanayisine yönelikkesici takımların, takım çözümlerinin ve imalat bilgisinin dünya çapında lidertedarikçisidir. Araştırma ve geliştirmeye yapmış olduğu kapsamlı yatırımlarla talaşlıimalata eşsiz yenilikler kazandırmış ve müşterileri ile birlikte yeniverimlilik standartları oluşturmuştur. Bu kazanımları, dünyanın belli başlıotomotiv, havacılık ve enerji imalatçıları ile birlikte çalışaraksağlamaktadır. 8 bin 500 çalışanıyla dünyanın 130 ülkesinde sizlerlebirliktedir. Sandvik global endüstriyel grubunun bir parçası olan SandvikTalaşlı İmalat Çözümleri'nin bir iş koludur.  

Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2016, 08:01
YORUM EKLE

ST Endüstri Radyo

ST Endüstri Radyo

Dergiler
Partnerler